అటు రాజకీయాలతో పాటు ఇటు సినిమాలని కూడా సమానంగా బాలన్స్ చేస్తూ, ఇప్పటికీ కూడా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్