ఇంటర్వ్యూలో ప్రశ్నలు

ఇంట‌ర్వ్యూలో ఓ బ్లాంక్ వైట్ పేప‌ర్ ఇచ్చి సంత‌కం చేయ‌మంటే అతను తెలివిగా ఏం చేశాడో తెలుసా?

ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో ఎంతమంది ఉంటారో, ఏ విధమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారో, ఉద్యోగానికి ఎంపికవుతానో? ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారో అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు... అయితే ఒక ఇంటర్వ్యూ...