పిడుగులు పడినప్పుడు “అర్జున-ఫాల్గుణా

పిడుగులు పడినప్పుడు “అర్జున-ఫాల్గుణా” అని ఎందుకు అనుకోమంటారు? వెనకున్న కథ ఇదే!

మీ చిన్నప్పుడు మీరు పిడుగులు పడినప్పుడు భయపడితే మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్లు అర్జున ఫాల్గుణ అని నామాలు జపించమని చెప్పారా? అవి ఎందుకు జపిస్తారో తెలుసా ? ఇలా జపించడ...