cm ramesh house pics

cm ramesh house pics

సీఎం రమేష్ ఇల్లు చూస్తే ఇంద్రభవనం కూడా సాటిరాదు అనిపిస్తుంది.

చింతకుంట మునుస్వామి అలియాస్ సీఎం రమేష్ .. మాజీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ కు బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి. రమేష్ తండ్రి మునుస్వామి తల్లి రత్నమ్మ వీరిది కడప సమీపంలోని...