jonty rodes feilding

jonty Rodes feilding

Cricket: బాటింగ్ లో సచిన్, బౌలింగ్ లో వాల్ష్, కానీ ఫీల్డింగ్ లో రారాజు.. అతని పేరే వినిపిస్తుంది ఎవరంటే ?

Cricket: బాటింగ్ లో సచిన్, బౌలింగ్ లో వాల్ష్, కానీ ఫీల్డింగ్ లో రారాజు.. అతని పేరే వినిపిస్తుంది ఎవరంటే ? క్రికెట్ చరిత్రలో బ్యాట్టింగ్ లో విధ్వంసాలు చేసిన వారి...