భారతీయ కరెన్సీ నోట్ల వెనుక వేర్వేరు చిత్రాలు ఉంటాయి.ప్రతి నోటు కి ఒక స్వంత అర్ధాన్ని మరియు అది అక్కడ ఉండటానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంటుంది, ఆలా ఎందుకు ముద్రించి ఉన్నాయో మీకు తెలుసా ? దీనికి గల కారణం ఇక్కడ చదివి తెలుసుకోండి.

ఒక రూపాయి నోటు 


1rp note

1rp note

ఐదు రూపాయల  నోటు 
5rs note

పది  రూపాయల నోటు 
10 rupees note

ఇరవై  రూపాయల నోటు 


20 rupees note

యబై రూపాయల నోటు 

వంద  రూపాయల నోటు 

పాత ఐదు వందల  రూపాయల నోటు 

500rs note

500rs note

పాత వెయ్యి  రూపాయల నోటు 

1000 rupees note

కొత్త పది రూపాయల నోటు 

new 10rs note

కొత్త ఇరవై రూపాయల నోటు 

new 20 rupees note

కొత్త యబై రూపాయల నోటు 

new 50 rupees note

కొత్త వంద రూపాయల నోటు 

New 100rs Note

New 100rs Note

కొత్త రెండు వందల రూపాయల నోటు 

కొత్త ఐదు వందల రూపాయల నోటు 

new 500 rupees note

కొత్త రెండు వేల  రూపాయల నోటు 

 

new 2000 rupees note

new 2000 rupees note

అన్ని నోట్లూ, నాణేలను భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు జారీ చేస్తుంది.ప్రతీ నోటు మీదా దాని విలువ 17 భారతీయ భాషల్లో ముద్రించి ఉంటుంది.  భారత కరెన్సీలో రూపాయి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది.మిగతా అన్ని నోట్లను భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ జారీ చేస్తే, రూపాయి నోటును భారత ప్రభుత్వం జారీ చేస్తుంది.

Follow Us on FB:


Sharing is Caring: