'ఆర్ ఆర్ ఆర్' కి మళ్ళీ కష్టాలు..ఈసారి ఎవరివలన అంటే..!