‘ఆర్ ఆర్ ఆర్’ కి మళ్ళీ కష్టాలు..ఈసారి ఎవరివలన అంటే..!

‘ఆర్ ఆర్ ఆర్’ కి మళ్ళీ కష్టాలు ..ఈసారి ఎవరివలన అంటే..!

ఆర్ ఆర్ ఆర్ కి షూటింగ్ కష్టాలు తప్పడంలేదు.అన్ని సరిచేసుకుంటున్న సమయంలో ఏదో ఒక రూపేనా ఇబ్బందులు ఎదురుపడుతున్నాయి.ఇప్పటికే 70 శాతం షూటింగ్ ని పూర్తిచేసుకున్న ఆర్ ...