ఉగాది 2021 ఆధాయ వ్యయాలు

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలాలు 2021 | ఉగాది రాశి ఫలాలు 2021-22

తెలుగువారు జరుపుకునే పండుగలలో ఉగాది ముఖ్యమయినది. ఉగాది రోజు నుండే తెలుగు సంవత్సరం మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇది తెలుగువారి మొదటి పండుగ. తెలుగువారే కాకుండా దక్షినాది...
ugadi 2021 images

ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది 2021 ఆధాయ వ్య‌యాలు

ఉగాది తెలుగువారు జరుపుకునే పండుగలలో ముఖ్యమయినది. ఉగాది రోజు నుండే తెలుగు సంవత్సరం మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇది తెలుగువారి మొదటి పండుగ. తెలుగు ప్రజలు ఎక్కువగా ఉపయోగిం...