జబర్దస్త్ 'గణపతి మాస్టర్' గురించి మీకు తెలియని కొన్ని విషయాలు !