శ్రీ రెడ్డి

అలాంటి అమ్మాయి ఒక వేశ్య కంటే దారుణం…మనిషిగా మారు ఓ మృగం!

'‘ఓ కూతురుగా ఉండటం ఒక బాధ్యత, ఒక చెల్లిగా ఉండటం ఒక బాధ్యత, ఒక ప్రేయసి, భార్యగా ఉండటం ఒక బాధ్యత, బాధ్యత ప్రేమతో క్యారెక్టర్‌తో వస్తది, ఫ్రీడమ్ అని అమ్మ నాన్నని వ...