క్రికెట్ ఆడే సమయంలో ఆటగాళ్లు చూయింగ్ గమ్ ని నమలడం వలన ఈ 5 లాభాలు పొందచ్చట..!
చాలా మంది ఆటగాళ్లు క్రికెట్ ఆడే సమయంలో చూయింగ్ గమ్ ను నములుతూ ఉంటారు. అసలు ఎందుకు చూయింగ్ గమ్ నములుతూ