కోవిడ్-19 పై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు కేసీఆర్ పంచులు